【Intel Core i7 3970X】性能综述/参数/评测/视频 - 酷睿i7 3970X - 众测基准 【Intel Core i7 3970X】性能综述/参数/评测/视频 - 酷睿i7 3970X - 众测基准

Core i7-3970X 性能分析

Core i7-3970X Turbo加速

办公性能分析

9分