【Intel Core i5 8250U】性能综述/参数/评测/视频 - 酷睿i5 8250U - 众测基准 【Intel Core i5 8250U】性能综述/参数/评测/视频 - 酷睿i5 8250U - 众测基准

Core i5-8250U 性能分析

Core i5-8250U Turbo加速

办公性能分析

8分